CHCI SE ZÚČASTNIT

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozovatele internetových stránek https://setkani.maklerimaklerum.cz/

1. Všeobecné informace

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro přihlášení se na realitní setkání pořádané provozovatelem internetových stránek https://setkani.maklerimaklerum.cz/ (dále jen „Provozovatel“) od 25. 8. 2019 (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2 Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, kterým je právnická osoba, společnost Makléři Makléřům s.r.o., se sídlem IČ: 07265581, sídlo: 17. listopadu 237, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, a kupujícího.

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.4 Kontaktní údaje Provozovatele jsou následující:

a. telefonní kontakt: +420 778 116 059,

b. e-mailová adresa: info@maklerimaklerum.cz

c. Kontaktní osoba: Jan Šebek

1.5 Setkáním se rozumí realitní setkání inzerované Provozovatelem prostřednictvím internetových stránek https://setkani.maklerimaklerum.cz/ (dále jen „Setkání“).

1.6 Kupujícím se rozumí osoba, která si od Provozovatele objedná účast na Setkání (dále jen „Kupující“). Kupující může být jak spotřebitel, tak i podnikatel.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Účast na Setkání lze objednat pouze prostřednictvím registračního formuláře umístěného na stránkách https://setkani.maklerimaklerum.cz/ (dále jen „objednávka“). Zaslaná objednávka je závazná.

2.2 Objednávky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity Setkání.

2.3 Po odeslání objednávky bude Kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující podstatné náležitosti objednávky jako je místo a čas konání Setkání, úplný program Setkání, způsob úhrady účasti na Setkání a zálohová faktura.

2.4 Daňový doklad obdrží Kupující e-mailem do 5 dnů od obdržení platby.

2.5 Setkání se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity Setkání nebo nedostatečného počtu přihlášených je oprávněn Provozovatel Setkání zrušit nebo nabídnout náhradní termín.

2.6 Cena účasti na Setkání ve variantě STANDARD zahrnuje přístup na vzdělávací část, občerstvení a nápoje během Setkání, večeři v rámci prvního večera po skončení přednášek, večerní posezení ve vinném sklepě, včetně konzumace vína (neomezeně), nocleh ve dvoulůžkovém pokoji v Hotelu Kraví Hora ze 4. na 5. 10. na adrese Bořetice 510, Bořetice, snídani formou švédských stolů v hotelu Kraví Hora tamtéž dne 5. 10. 2019, přístup na workshop s Liborem Vákou dne 5. 10. 2019, videozáznam přednášek a další dobrovolné aktivity organizované provozovatelem.

2.7 Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu, místa konání či zrušení Setkání. O všech změnách bude Kupující informován písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je Provozovatel povinen po oznámení o zrušení Setkání zaslat bez zbytečného odkladu Kupujícímu celou cenu uhrazenou za účast na Setkání na jeho bankovní účet za předpokladu, že byla Kupujícím již uhrazena.

2.8 Kupující bere na vědomí, že Provozovatel může v průběhu Setkání pořizovat celkový či částečný zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat po přiměřenou dobu a dále je využívat k marketingovým účelům.

2.9 Kupující bere na vědomí, že na Setkání je zakázáno pořizovat jakékoli zvukové či zvukově obrazové záznamy samotným Kupujícím.

2.10 Informace o Setkání uváděné Provozovatelem na internetových stránkách https://setkani.maklerimaklerum.cz/ jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Cena za účast na Setkání je prezentována včetně všech daní a poplatků.

2.11 Provozovatel přijímá platby za účast na Setkání platebními kartami a ve zvlášť vyjímečných případech i bankovním převodem. Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby za účast na Setkání.

3. Stornovací podmínky

Objednávku lze stornovat před jejím uhrazením bez jakéhokoliv poplatku. Pokud již Kupující objednávku uhradil a zároveň zbývá více než 20 dní do Setkání, činí poplatek za zrušení objednávky 50 % ceny účasti na Setkání. Zrušení objednávky méně než 20 dní před konáním Setkání podléhá poplatku ve výši 100 % ceny účasti na Setkání.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími předpisy za účelem plnění předmětu smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím.

4.2 Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.3 Provozovatel se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než subjektům nezbytným pro plnění předmětu smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím.

5. Řešení sporů

5.1 Vzájemné spory mezi Provozovatelem a Kupujícím řeší obecné soudy.

5.2 Provozovatel informuje Kupujícího, který vystupuje ve vztahu k Provozovateli jako spotřebitel, o možnosti řešení případného sporu mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, na kterou má Kupující, vystupující jako spotřebitel, právo se kdykoliv obrátit.

5.3 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce, další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.

5.4 Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.